Fundacja społecznej edukacji ekologicznej 3E

Trujący spadek
Zużyty sprzęt elektryczny wyrzucony do śmietnika to kukułcze jajo podrzucone przyszłym pokoleniom. Materiały, z których zbudowane są urządzenia, będą się rozkładać nawet setki lat..
więcej»

Edukacja - Elektro - Ekologia
Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E powstała by wspierać wszelkie działania, które zapobiegają degradacji środowiska naturalnego.
więcej»

Oferta dla Wprowadzających baterie i akumulatory

Z pewnością, wiecie Państwo, iż nowa ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach , (Dz.U z 2009 r. Nr 77 poz.666), wprowadziła obowiązek finansowania przez Wprowadzających - "publicznych kampanii edukacyjnych".

Zgodnie z art. 37 powołanej wyżej ustawy:
Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.
Publiczne kampanie edukacyjne oznaczają wszelkie działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów, w tym informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Publiczne kampanie edukacyjne powinny uwzględniać informowanie użytkowników końcowych w szczególności o:

 1. możliwym wpływie substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi;
 2. zaleceniu prowadzenia selektywnego zbierania;
 3. dostępnych dla nich systemach zbierania i recyklingu;
 4. ich roli w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
 5. znaczeniu symboli, których wzory są określone w załącznikach nr 3 i 4 do ustawy.

Wprowadzający baterie lub akumulatory, wykonując obowiązek, o którym mowa wyżej:

 1. przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne albo
 2. przekazuje, w terminie do dnia 15 marca następnego roku, na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego - co najmniej 0,1 % swoich przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym.

Prowadzenie szeroko zakrojonych edukacyjnych kampanii społecznych wymaga zgromadzenia znaczących środków finansowych dla realizacji poszczególnych projektów edukacyjnych. ziałając tylko samodzielnie, wprowadzającemu trudno będzie osiągnąć wymierny rezultat w postaci efektywnej kampanii edukacyjnej.

Działanie wprowadzających poprzez wsparcie finansowe projektów edukacyjnych Fundacji Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E - koordynowanych poprzez działania Departamentu Edukacji Ekologicznej Ministerstwa Środowiska , z pewnością, z punktu widzenia kryterium efektywności będzie bardziej celowe. Również ewentualna kontrola wydatkowania przez wprowadzających - środków na publiczne kampanie edukacyjne , (zważywszy na nadzór nad działalnością fundacji sprawowany przez Ministra Środowiska) - będzie prosta i bezproblemowa.

Oferujemy Państwu współpracę w wypełnieniu określonych ustawą obowiązków w postaci realizacji publicznych kampanii edukacyjnych. Wspólnie razem osiągniemy łatwiej założone cele edukacyjne przy wydatkowaniu relatywnie mniejszych środków.

Oferta dla Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

Z pewnością, wiecie Państwo, iż nowelizacja z dnia 21 listopada 2008 r. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, (Dz.U z 2008 r. Nr 223 poz.1464), wprowadziła obowiązek prowadzenia i finansowania przez Wprowadzających - "publicznych kampanii edukacyjnych".

Zgodnie z art.. 58a powołanej wyżej ustawy:

Publiczne kampanie edukacyjne oznaczają wszelkie działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytego sprzętu oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, w tym informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Publiczne kampanie edukacyjne, powinny uwzględniać informowanie użytkowników w szczególności o:

 1. możliwym wpływie substancji stosowanych w sprzęcie na środowisko i zdrowie ludzi;
 2. metodach prowadzenia selektywnego zbierania;
 3. dostępnych dla nich systemach zbierania;
 4. ich roli w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.";

   Zgodnie natomiast z art. 23a tej ustawy:

   Wprowadzający sprzęt jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.
   Obowiązek ten może być według wyboru wprowadzającego sprzęt wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

   Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując obowiązek określony w ust. 1:

   1. przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne albo
   2. przekazuje, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku, na wyodrębniony rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - co najmniej 0,1 % swoich przychodów z tytułu wprowadzenia sprzętu osiąganych w danym roku kalendarzowym; poniesione wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.4)) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.5)).";

   Prowadzenie szeroko zakrojonych edukacyjnych kampanii społecznych wymaga zgromadzenia znaczących środków finansowych dla realizacji poszczególnych projektów edukacyjnych. Działając tylko samodzielnie, wprowadzającemu trudno będzie osiągnąć wymierny rezultat w postaci efektywnej kampanii edukacyjnej.

   Działanie wprowadzających poprzez wsparcie finansowe projektów edukacyjnych Fundacji Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E - koordynowanych poprzez działania Departamentu Edukacji Ekologicznej Ministerstwa Środowiska, z pewnością, z punktu widzenia kryterium efektywności będzie bardziej celowe.

   Również ewentualna kontrola wydatkowania przez wprowadzających - środków na publiczne kampanie edukacyjne , (zważywszy na nadzór nad działalnością fundacji sprawowany przez Ministra Środowiska) - będzie prosta i bezproblemowa.

   Oferujemy Państwu współpracę w wypełnieniu określonych ustawą obowiązków w postaci realizacji publicznych kampanii edukacyjnych. Wspólnie razem osiągniemy łatwiej założone cele edukacyjne przy wydatkowaniu relatywnie mniejszych środków.