Fundacja społecznej edukacji ekologicznej 3E

Trujący spadek
Zużyty sprzęt elektryczny wyrzucony do śmietnika to kukułcze jajo podrzucone przyszłym pokoleniom. Materiały, z których zbudowane są urządzenia, będą się rozkładać nawet setki lat..
więcej»

Edukacja - Elektro - Ekologia
Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E powstała by wspierać wszelkie działania, które zapobiegają degradacji środowiska naturalnego.
więcej»

Celami Fundacji Społecznej Edukacji Ekologicznej - są:

 1. Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w tym w szczególności z odpadami w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Źródłami światła i wszelkiego rodzaju bateriami;
 2. Promocja wiedzy użytkowników w zakresie możliwego wpływu substancji stosowanych w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na środowisko i zdrowie ludzi w przypadku nieodpowiedniego z nimi postępowania;
 3. Popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów i przekazywania ich uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu podmiotom;
 4. Wspieranie budowy lokalnych systemów selektywnej zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz informowanie o metodach prowadzenia selektywnego zbierania tych odpadów;
 5. Informowanie społeczności lokalnych o dostępnych dla nich systemach zbierania dla wspomagania osiągania wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych;
 6. Promocja wiedzy i świadomości ekologicznej w zakresie przyczyniania się do ponownego użycia, odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 7. Wspieranie rozwoju technologii w zakresie nowoczesnych technik odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i jak największego ich użytkowego wykorzystania.

Cele te Fundacja 3E realizuje między innymi poprzez:

 1. Publiczne kampanie edukacyjne organizowane w zakresie realizacji celów Fundacji;
 2. Publiczne kampanie informacyjne prowadzone przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych, i plakatów;
 3. Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń i innych akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym;
 4. Inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie programów edukacyjnych,
 5. Organizowanie olimpiad i teleturniejów w zakresie realizacji celów fundacji;
 6. Współpracę z Ministerstwem Ochrony Środowiska, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Władzami Samorz±dowymi, Organizacjami Odzysku oraz innymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji celów Fundacji.
 7. Prowadzenie badań własnych i zleconych w zakresie świadomości ekologicznej społeczeństwa; w tym szczególnie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

więcej: Statut Fundacji 3E